Auteur: Ferrie is Daniel van DAN

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.