Opgewekt editie 6

de nieuwsbrief van maart 2023

Nieuwsbrief DAN OPGEWEKT EDITIE 6
Nieuwsbrief DAN OPGEWEKT EDITIE 6 pagina 1
Nieuwsbrief DAN OPGEWEKT EDITIE 6 pagina 2
Nieuwsbrief DAN OPGEWEKT EDITIE 6 pagina 2

Door Daniel

Daniel is it helpke fan Duurzaam Akkrum Nes by it ûnderhâlden fan de webside en it trochjaan fan boadskippen.

Daniel is het hulpje van Duurzaam Akkrum Nes bij het onderhouden van de website en het doorgeven van boodschappen.